Obchodní podmínky

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA.

Pravidla se rozdělují do několika kategorií, podle charakteru služeb poskytovaných veřejnosti v souladu s živnostenskými oprávněními a koncesemi, dále dle platného obchodního zákoníku ČR, a v neposlední řadě dle nejnovějších vyhlášek a zákonů vlády České Republiky na základě směrnic EU. Tato pravidla jsou závazná pro všechny zúčastněné osoby a pokud neporušují zákon nebo vládní nařízení, nelze brát zřetel na osobní nebo morální aspekty při jejich aplikacích. Rozdělení pravidel se řídí metodou odkazů na články a jejich podskupiny, které mohou odkazovat i na jiná zákonná ustanovení dle všeobecných zásad.

 

   NÁKUP ZBOŽÍ, SOUČÁSTEK, MATERIÁLU A SLUŽEB

 a1) Firma nakupuje pouze na základě smlouvy s obchodním partnerem s jasnou specifikací obchodního vztahu a podmínek, zejména kvality zboží, termínu dodání a způsobu a výše platby.

a2) Od občanů lze nakupovat pouze po splnění výše uvedeného článku. To znamená, že musí být sepsána kupní smlouva dle obchodního zákoníku s identifikací obou stran, ve které budou uvedeny jasně všechny podmínky týkající se obchodu, včetně podmínek odstoupení od ní.

a3) Pokud prodávající při sepisování smlouvy odmítne předložit oficiální doklad o své identitě a doklad o způsobu nabytí věci, nemůže dojít k uzavření smlouvy.

a4) Firma občanům neposkytuje zástavárenské ani úschovní služby, vyjma výkupu zboží s předkupním právem prodejce a zprostředkováním prodeje za úplatu dle následujících článků.

 

    PRODEJ ZBOŽÍ A ZÁRUKA NA VADY

b1) Při prodeji zboží musí být jasně specifikováno, zda se jedná o nový výrobek, na který se vztahují všechna ustanovení obchodního zákoníku, nebo jde o použité, komisní či repasované zboží s omezenými vlastnostmi, cenou a zárukou.

b2) Na nový výrobek se vztahují záruky dané výrobcem a zákazník má nárok na bezplatnou opravu či výměnu dle zákona. Pokud se však reklamace řeší mimo provozovnu (oprava či výměna doma u zákazníka), započítává se cena za dopravu. Cena za tuto službu se nachází v článku „prodej služeb“.

b3) Použité zboží nesoucí znaky opotřebení, ale i drobné vady ve funkčnosti sekudnárního charakteru, lze reklamovat do 7dnů po koupi s přiloženým dokladem o zaplacení. Uznány budou závady, které nebylo možné při nákupu zjistit a zároveň mají vliv na hlavní funkčnost výrobku.

b4) Prodej komisního zboží je služba, při které se prodej zprostředkovává jiné osobě, která si sama odpovídá za vady i cenu výrobku. Firma proto nenese za kvalitu, cenu a původ žádnou odpovědnost. V případě sporu pouze zprostředkuje kontakt na prodávajícího. Cena za tuto službu se nachází v článku „prodej služeb“, přičemž se obstaratel zavazuje řídit se aktuálním zněním zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

b5) Repasované zboží je použitý výrobek, který byl odborně zkontrolován, opraven a podroben testům na funkčnost všech komponent. Při prodeji je podrobně předveden a kupujícímu jsou sděleny všechny dostupné informace o jeho kvalitě i nedostatcích.

b6) Na jednotlivé komponenty se vztahuje záruka 1měsíc (není-li dohodnuto jinak/např.nové součástky/) a v tomto období má zákazník nárok na bezplatnou výměnu vadné komponenty za funkční.

b7) Po uplynutí této záruční doby na jednotlivé komponenty má kupující právo na bezplatný servis po dobu dalších 5měsíců za předpokladu, že uhradí (nebo zakoupí) náhradu za vadné díly.

b8) Pokud se objeví závada po uplynutí šesti měsíců od zakoupení zboží, má zákazník právo na opravu včetně  dílů a součástek s 50% slevou oproti cenám běžných na trhu po dobu dalších 6 měsíců.

b9) Tato jednoletá omezená záruka se nevzahuje na programové vybavení a příslušenství krátkodobé spotřeby jako jsou spojovací kabely, klávesnice, myši, vyměnitelná media a podobně.

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 75 e-shop systém banan.cz